Europejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w SopocieEuropejska Szkoła Wyższa w Sopocie

Program Studiów Bezpieczeństwo WewnętrzneProgram studiów I stopnia: bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
1. Technologia informacyjna
2. Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony
3. Język angielski
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
1. Psychologia
2. Socjologia
3. Podstawy ekonomii
4. Organizacja i zarządzanie
5. Nauka o państwie i prawie
6. Bezpieczeństwo państwa
7. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
8. Prawo administracyjne

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
1. Prawa człowieka i obywatela
2. Kryminologia z elementami kryminalistyki
3. Zwalczanie przestępczości
4. Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
5. Bezpieczeństwo społeczne
6. Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
7. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
8. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
9. Zwalczanie terroryzmu i przestępczości międzynarodowej
10. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
11. Wybrane zagadnienia patologii społecznych
12. Polityka obronna państwa
13. Strategia bezpieczeństwa narodowego
14. Rozpoznawanie zagrożeń i analiza ryzyka
15. Globalizacja współczesnego świata
16. Podstawy udzielania pierwszej pomocy
17. Ergonomia
18. Optoelektroniczne systemy detekcji i monitoringu
19. Służby specjalne i graniczne w ochronie porządku konstytucyjnego Państwa
20. Bezpieczeństwo wewnętrzne a zagrożenia
21. Postępowanie administracyjne
22. Bezpieczeństwo gospodarcze
23. Przedmioty fakultatywne - do wyboru
24. Wykład monograficzny

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – Kryminologia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego

1. Etiologia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego
2. Prawo karne w bezpieczeństwie publicznym
3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny – regulacje prawne i analiza  kryminologiczna
4. Terroryzm – analiza i formy zjawiska,
5. Przestępczość zorganizowana – uwarunkowania, rodzaje i skala zjawiska,
6. Korupcja i przestępczość urzędnicza,
7. Patologie społeczne a zagrożenia bezpieczeństwa społecznego,
8. Prewencja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – Kryminalistyka z detektywistyką

1. Taktyka i technika kryminalistyczna
2. Źródła informacji o przestępstwie  
3. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
4. Ślady kryminalistyczne- rodzaje, wnioskowanie ,użyteczność w ściganiu przestępstw,
5. Działalność detektywistyczna – sposób i zasady działania, techniki inwigilacji, obserwacja i prowadzenie dokumentacji.
6. Prawne aspekty czynności i usług detektywistycznych – ograniczenia ustawowe, granice uprawnień detektywa, odpowiedzialność karna
7. Detektyw a policjant – konkurencja czy współpraca
8. Organizowanie działalności detektywistycznej – zakładanie firmy ( zezwolenia i warunki – licencja, egzamin państwowy, zezwolenie MSW, uzyskanie i utrata uprawnień)

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - Zarządzanie kryzysowe
1. Podstawy prawne i organizacja zarządzania kryzysowego
2. Bezpieczeństwo gospodarcze
3. Prawo karne materialne i prawo wykroczeń
4. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
5. Systemy ratownictwa i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
6. Organizacja i funkcjonowanie Obrony Cywilnej
7. Ochrona środowiska naturalnego
8. Media w sytuacjach kryzysowych

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
1. Terroryzm w historii
2. Psychologiczne aspekty terroryzmu
3. Metody działań i obiekty ataków terrorystycznych
4. Sztuka negocjacji i mediacji
5. psychologia i historia konfliktów
6. Zabezpieczenie antyterrorystyczne obiektów portowych i żeglugi
7. Antyterroryzm w stosunkach międzynarodowych
8. Ruchy społeczne i religijne
9. Polityka migracyjna na tle zagrożeń terrorystycznych w UE

 

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – Prawno-administracyjna ochrona porządku publicznego
1. Ruchy społeczne i religijne
2. Prawo karne materialne i prawo wykroczeń
3. Prawo karne procesowe i wykonawcze
4. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
5. Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych
6. Konwojowanie
7. Audyty systemu bezpieczeństwa i próby efektywności ochrony
8. Policyjna współpraca międzynarodowa